SPRAWOZDANIE GRUPY KAPITAŁOWEJ POLIMEX MOSTOSTAL NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY 2018
SPRAWOZDANIE GRUPY KAPITAŁOWEJ POLIMEX MOSTOSTAL NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY 2018
rok publikacji 2019
nazwa organizacji Grupa Polimex-Mostostal
branża Budownictwo
Przygotowany według standardu GRI GRI Standards - Comprehensive
weryfikacja ZEWNĘTRZNA Nie
raport zintegrowany Nie
format PDF, Wybierz,
dodatkowy komentarz

Niniejszy raport zawiera opis modelu biznesowego Grupy, kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Grupy, opis stosowanych przez Grupę polityk
w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji oraz opis rezultatów stosowania
tych polityk, a także opis istotnych ryzyk związanych z działalnością Grupy.

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal przy tworzeniu niniejszego raportu stosowała wytyczne GRI Standards wersja rozszerzona (Comprehensive option). Grupa wybrała sporządzenie raportu w oparciu o wersję rozszerzoną, która zakłada przedstawienie nie tylko kontekstu, w którym organizacja informuje o wpływie swojej działalności na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo oraz o skuteczności zarządzania tą działalnością, ale również dodatkowych informacji na temat strategii i analizy organizacji, jej sposobu zarządzania oraz zasad etycznych Indeks GRI znajduje się na końcu niniejszego raportu.